Welcome to Safe and Fun Sport

Living Room Soccer
ลูกฟุตบอลสำหรับเตะเล่นในบ้านสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 - 55 ปี                รหัสสินค้า  F1 (สีฟ้า)
ต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมลล์
info@safeandfun.com
Product Code  F1 (Light Blue)
for more information please email to info@safeandfun.com
short Product Demo

ลูกฟุตบอลที่ทำจากผ้าไนล้อนชนิดพิเศษ มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9 นิ้ว
มีน้ำหนักประมาณ 170 กรัม มีคุณสมบัติพิเศษสามารถยุบตัวได้
ใช้เตะหรือโยนเล่นในบ้านได้โดยไม่ทำให้สิ่งของเสียหาย
และใช้กอดเล่นหรือหนุนนอนได้ด้วย

คุณลักษณะพิเศษ
มีผิวที่อ่อนนุ่มและมีน้ำหนักเบา สามารถดูดซับแรงกระแทกโดยการยุบตัว
เมื่อเกิดการปะทะ
จึงสามารถเล่นในห้องนั่งเล่น ห้องนอนได้อย่างปลอดภัย


For all Soccer fans 

Living Room Soccer is a football that one can kick 
and play inside a house without causing any damage 
to things around.  Upon impact, the football will 
collapse to absorb the impacted force and will return 
to its round circular shape.  The football is made from 
special fabric and has a diameter of about  9 inches 
and weight only about 170 grams.


รหัสสินค้า  F2 (สีน้ำเงิน) รหัสสินค้า  F3 (สีชมพู) รหัสสินค้า  F4 (สีแดง) รหัสสินค้า  F5 (สีม่วง)
ต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมลล์
info@safeandfun.com
ต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมลล์
info@safeandfun.com
ต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมลล์
info@safeandfun.com
ต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมลล์
info@safeandfun.com
Product Code F2 (Navy Blue)
Product Code F3 (Pink)
Product Code F4 (Red)
Product Code F5 (Purple)
for more information please email to info@safeandfun.com for more information please email to info@safeandfun.com for more information please email to info@safeandfun.com for more information please email to info@safeandfun.com

back to Safun Home Page           back to Thai Page

Collapsible American Football
ลูกอเมริกันฟุตบอลที่ขว้าง-ปาในบ้าน

 

AmBall

Product  Demo

ชมการสาธิตการเล่น
Product Code AM01
for more information please send email to
info@safeandfun.com
รหัสสินค้า AM01
ต้องการข้อมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมลล์
info@safeandfun.com
ลูกอเมริกันฟุตบอลซึ่งผลิตจากผ้าไนล้อนชนิดพิเศษซึ่งทำให้อากาศสามารถ
ผ่านเข้าออกได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการปะทะจากการขว้างปา  ลูกบอลจะยุบต้ว ลงเป็นการดูดซับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดการบาด เจ็บหรือเป็นอันตรายแก่ผู้เล่น (เหมือนกับต้วถังของรถยนต์ที่ออกแบบให้ตัวถัง ของรถยนต์สามารถยุบต้วลงได้เมื่อเกิดการชนกันเพื่อเป็นการดูดซับและลด แรงกระแทกได้ระดับหนึ่ง  เป็นการช่วยลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้โดยสาร)

Safun Amball มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้วและมีความยาว
ประมาณ 7.75 นิ้ว  มีน้ำหนักประมาณ 120 กรัม มีรูปทรงเหมือนกันกับลูกอเมริกัน
ฟุตบอล มีขนาดเล็กกว่า
Junior size ของลูกอเมริกันฟุตบอลที่นิยมใฃ้เล่นกันเล็กน้อย  (ซึ่งส่วนใหญ่มีรูปทรงแข็งกระด้างเพราะผลิตจากยางหรือยางสังเคราะห์หรือจากหนังหรือ หนังเทียมและบรรจุอัดด้วยอากาศจนแน่นตึงเป็นรูปอเมริกันฟุตบอล มีรูปทรงแข้งกระด้าง จึงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายแก่ผู้เล่นได้)

Safun Amball  มีรูปทรงและคุณสมบัติเหมือนลูกอเมริกันฟุตบอลและสามารถใช้
ขว้างปาให้หมุนไปในอากาศเหมือนลูกอเมริกันฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งผลิตจากหนัง และอัดด้วยอากาศตามมาตรฐานที่กำหนดโดย
NFL   Safun Amballสามารถใช้เล่น
American Flag Football ได้อย่างปลอดภัย และ สามารถใช้ฝึกซ้อมและขว้าง-ปา
ภายในบ้าน ในห้องนั่งเล่น ในห้องนอนได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สิ่งของ

For more info:     English         Thai

An American  Football that  is very soft and flexible
in its shape, 
allowing it to absorb most of the forces
 upon impact 
(the ball will collapse upon impact),
ensuring total 
safety for the players.The ball is
approximately  5 
inches in diameter with about
7.75 inches in finished 
length, weight approximately
4.23 ounces (about 120
grams).  While being soft
and flexible, it also retains 
its American Football
property and will travel a long 
distance in the air
when properly thrown with a tight
spiral (the same
throwing technique used in throwing 
the
American Football),
making it ideal  for training
and practicing throwing and catching with 
total safety.


Flying Ring
ห่วงร่อนผ้า


                                            


Flying Ring

See how to play Flying Ring
ห่วงร่อนผ้า
ชมการสาธิตการเล่น


เป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้เหมือนห่วงยาง แต่มีน้ำหนักเบากว่าห่วงที่ทำจากยาง
ถึงประมาณ 16 เท่า และสามารถร่อนไปในอากาศเหมือนจานร่อน
Frisbee
ได้อย่างแม่นยำ เมื่อเกิดการปะทะห่วงจะยุบตัวได้ทำให้สามารถดูดซับแรง กระแทกได้ดีจึงสามารถให้ความปลอดภัยแก่ผู้เล่น และสามารถใช้โยนเล่น
หรือ ร่อนในบ้าน ในห้องนั่งเล่น หรือในห้องนอน ได้อย่างปลอดภัย 
อีกทั้งสามารถปรับเพิ่มหรือลดความเร็วในการร่อนของห่วงได้

วิธีการเล่น

--โยน-รับ (โยนด้วยการสบัดข้อมือ) เหมือนห่วงยาง หรือ
--โยน-รับโดยใฃ้แชนเสียบรับ  (เป็นการพัฒนาทักษะของความสัมพันธ์ ของสายตาและมือ/แขน) หรือ
--โยนเพื่อให้ห่วงร่อนลงบนเป้าหมายที่ทำชึ้น หรือ เล่นเหมือนห่วงยาง หรือ
--ใช้เล่นเป็นกีฬาที่มี 2 ทีมแข่งกัน

ห่วงร่อนผ้าผลิตจากผ้าไนล้อนชนดิพิเศษมีรูปทรงเป็นแหวนวงกลมที่มีขนาดของ
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกประมาณ 7.75 นิ้ว บรรจุด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง  นุ่มนิ่มและมีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ 15 กรัม และยังสามารถพับให้มีขนาด
ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 4
ของขนาดปกติเพื่อง่ายแก่การพกพา

คุณลักษณะพิเศษ

1. นุ่มนิ่ม ไม่เป็นอันตรายแม้จะใช้โยนใส่กัน
2. สามารถเพิ่มความเร็วให้ห่วงร่อนเร็วขึ้นได้ด้วยการใช้มือกดห่วงให้แบน
ลงเพื่อไล่อากาศออกจากห่วง ห่วงจะร่อนไปในอากาศเร็วมากขึ้น
(more aerodynamic shape) หรือทำให้ห่วงร่อนช้าลงโดยการบีบข้างๆ
รอบห่วง เพื่อให้ห่วงฟูอ้วนหนาขึ้น (ให้อากาศเข้าไปอยู่ในห่วงมากขึ้น
ซึ่งจะทำให้ห่วงฟูหนาขึ้น
less aerodynamic shape)
3. สามารถโยนให้ชิ่งกับข้างฝาโดยไม่เกิดเสียงดัง หรือสร้างความเสีย
หายกับข้างฝาหรือสิ่งของ

4.  มีน้ำหนักเบา และสามารถพับให้มีขนาดลดลงเหลือประมาณ 1 ใน 4 เพื่อให้เก็บและพกพาติดตัวได้อย่างสะดวก

For more info:     English       Thai

A flying ring  made from special nylon fabric filled 
with a special material which has a very soft and 
lightweight quality. Its finished size is approximately 
7 and 3/4 inches in diameter. Its net weight is about 15 
grams (0.53 ounce).  It can be adjusted to fly through 
air at different speed, and can be flattened and folded 
into 1/4 of its original size for easy put away and take 
along in one's shirt pocket.

For more info:     English       Thai


รหัสสินค้า  R1 (สีม่วง/เหลือง) รหัสสินค้า  R2 (สีเหลือง) รหัสสินค้า  R3 (สีดำ/ฟ้า) รหัสสินค้า  R4 (สีแดง)
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
Product Code R1 (Purple/yellow)
Product Code R2 (Yellow)
Product Code R3 (Black/blue)
Product Code R4 (Red)
for more information please email
 info@safeandfun.com
for more information please email
 info@safeandfun.com
for more information please email
 info@safeandfun.com
for more information please email
 info@safeandfun.com

back to Safun Home Page           back to Thai Page

รหัสสินค้า  R5 (สีฟ้า) รหัสสินค้า R6 (สีชมพู) รหัสสินค้า  R7 (สีน้ำเงิน) รหัสสินค้า  R8 (สีเขียว)
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
ต้องการขอมูลเพิ่มกรุณาส่งอีเมล์
info@safeandfun.com
Product Code R5 ( Blue)
Product Code R6 (Pink)
Product Code R7 (Navy Blue)
Product Code R8 (Purple)
for more information please email
 info@safeandfun.com
for more information please email
 info@safeandfun.com
for more information please email
 info@safeandfun.com
for more information please email
 info@safeandfun.com

back to Safun Home Page           back to Thai Page

Products 

PalmBall  |  Flying Ring  |  AmBall  |  Frisbie |  Living Room Soccer

General Information
About us  |  Products' Benefits  |  email to order  | 
   Purchase from outside Thailand  | Contact us
Copyright (c) 2014 Safe and Fun
All rights reserved
(last update April 1, 2014)